Latinska uttryck


[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T]
[U] [V]

A

Abiit, excessit, evasit, erupit.
Han har gått sin väg, avvikit, flytt och försvunnit.
(Cicero)

ab ovo
från ägget (från början)

Ab ovo usque ad mala.

Från ägget ända till äpplet (d.v.s. från början till slut).
(Horatius)

Accipere quam facere praestat injuriam.
Det är bättre att lida orätt än att göra orätt.
(Cicero)

Acta est fabula, plaudite!
Pjäsen är slut, applådera!
(Suetonius)

ad arma
till vapen

ad depositum
till förvaring

ad finem
til slutet

ad hoc
till detta (för särskild användning)

ad hominem
till mannen (till en särskild person)

ad honorem
för äran

ad infinitum
utan gräns

ad interim
under tiden

ad lib (förk. för ad libitum)
enligt nöje (improviserat)

ad litem
för stämning (inför rätta)

ad literam
till bokstaven

Ad Kalendas Graecas.
Till den grekiska Kalendae. (Underförstått: Att skjuta upp det i all evighet....)
(Suetonius)

ad mandatum
enligt anvisning

ad manus proprias
i ens egna händer

ad modum
på samma sätt som

ad mortem
till döden

ad nauseam
till illamående (till överdrift)

Ad nocendum potentes sumus.
Vi har kraften att skada.
(Seneca Philosophus)

ad personam
till personen, personligt

ad protocollum
till protokollet

ad referendum
för vidare överläggning

ad rem
till saken

ad tempus
i tid

ad ultimum
till sist

ad valorem
enligt värdet (Skattens storlek i förhållande till godsets värde)

Aegroto, dum anima est, spes esse dicitur.
Det sägs att för den sjuke finns det hopp så länge han andas. (Så länge det finns liv, finns det hopp.)
(Cicero)

Alea iacta est!
Tärningen är kastad!
(Julius Caesar)

Aliena nobis, nostra plus aliis placent.
Vi tycker bäst om andras ting, andra bäst om våra.
(Publilius Syrus)

Aliis si licet, tibi non licet.
Även om det är tillåtet för andra är det inte tillåtet för dig.
(Terentius)

ab ovo
från ägget (från början)

Amantium irae, amoris integratio est.
De älskandes vrede är vad som binder kärleken samman.
(?)

Amicus certus in re incerta cernitur.
I kritiskt läge prövas vännens trofasthet. (I nöden prövas vännen.)
(Ennius, citerad av Cicero)

Amicus verus est rara avis.
En sann vän är en ovanlig fågel.
(?)

Amor vincit omnia et nos cedamus amori.
Kärleken övervinner allt, så låt oss besegras av kärleken.
(Vergilius)

An nescis, mi fili, quantilla sapientia mundus regatur?
Vet du då inte, min son, med hur lite visdom världen styrs?
(Axel Oxenstierna)

Aquila non captat muscas.
Örnen fångar inte flugor.
(?)

Ars longa, vita brevis.
Konsten är lång, livet är kort.
(Seneca Philosophus)

Arte et Marte.
Med konsten och Mars (Med fredlig strävan och krigisk bragd).
(?)

At vindicta bonum vita iucundius ipsa.
Men hämnden är ljuvare än livet självt.
(Juvenalis)

Audentes fortuna iuvat.
Lyckan hjälper de djärva. (Lyckan står den djärve bi.)
(Vergilius)

Audiatur et altera pars.
Må den andra parten också höras.
(?)

Aurora Musis amica.
Gryningen är musernas vän. (Morgonstund har guld i mund.)
(?)

Ave, imperator, morituri te salutant.
Hell, kejsare, de som skall dö hälsar dig.
(Suetonius)

Till början

B

Bellaque matribus detestata.
Det av mödrar avskydda kriget.
(Horatius)

Bellum omnium contra omnes.
Allas krig mot alla.
(Thomas Hobbes)

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Välsignad vare han som kommer i Herrens namn.
(Från den katolska mässans sanctus-sats.)

Beneficium accipere libertatem est vendere.
Att ta emot en gåva är att sälja sin frihet.
(Publilius Syrus)

Bene qui latuit, bene vixit.
Den som döljer sig väl, lever väl.
(Ovidius)

Bibere humanum est, ergo bibamus.
Att dricka är mänskligt, låt oss därför dricka.
(?)

Bibamus, moriendum est.
Låtom oss dricka, ty vi måste dö.
(Seneca Rhetor, Controversiae)

Bis dat qui cito dat.
Den ger hjälp två gånger som ger snabbt.
(Publilius Syrus)

Brevis ipsa vita est sed malis fit longior.
Vårt liv är kort men görs längre genom olyckor.
(Publilius Syrus)

Till början

C

Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt.
Himlen, och inte sin själ, förändrar den som flyr över havet.
(Horatius)

Canis timidus vehementius latrat quam mordet.
En rädd hund skäller värre än den bits.
(Curtius Rufus)

Carpe diem!
Fånga dagen!
(Horatius)

Caveat emptor.
Köpare, tag dig i akt.
(?)

Cave canem!
Varning för hunden!
(Inskription vid ingången till romerska hus.)

Cedant arma togae, concedat laurea laudi.
Må vapnen vika för tågan och lagern för statsmannens ära.
(Cicero)

Certum est, quia impossibile.
Det är säkert därför att det är omöjligt.
(Tertullianus)

Claris maiorum exemplis.
Efter fädernas lysande exempel.
(Del av inskriptionen på Riddarhuset, Stockholm.)

Cogitationis poenam nemo patitur.
Ingen skall bestraffas för sina tankar.
(?)

Cogito, ergo sum.
Jag tänker, alltså finns jag till.
(René Descartes)

Commodum ex iniuria sua nemo habere debet.
Ingen har rätt att dra fördel av den skada han själv har gjort.
(?)

Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur.
Genom enhet växer det lilla, genom oenighet sönderfaller det stora.
(Sallustius)

Coniecturalem artem esse medicinam.
Medicin är gissningskonst.
(Aulus Cornelius Celsus)

conferre (Cf.)
jämför

Consuetudinis magna vis est.
Vanans makt är stor.
(Cicero)

Consuetudo quasi altera natura.
Vanan är liksom en andra natur.
(Cicero)

Contraria contrariis curantur.
Det motsatta botas med det motsatta.
(Hippocrates)

Corruptissima re publica plurimae leges.
Ju mer korrupt staten är, desto fler är lagarna.
(Tacitus)

Credo certe ne cras.
Jag tror säkert att det inte finns någon morgondag.
(Berömd gravinskription.)

Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crevit.
Kärleken till rikedom växer ju mer rikedomen växer.
(Juvenalis)

Cui bono?
Till vems fördel?
(Cicero)

Cui peccare licet peccat minus.
Den som tillåts synda, syndar mindre.
(Ovidius)

Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare.
Vem som helst kan fela, men ingen utom dåren framhärdar i sina fel. Anm:Ofta citerat errare humanum est, ignoscere divinum - det är mänskligt att fela, gudomligt att förlåta.
(Cicero)


Cum grano salis
Med en nypa salt
(Plinius d.ä.?)

Cum tacent, clamant.
När de tiger, ropar de.
(Cicero)

Cura posterior.
Ett senare bekymmer.
(?)

curriculum vitae (CV)
livsbana
(meritförteckning)

Till början

D

De duobus malis minus est semper eligendum.
Av två onda ting skall man alltid välja det minst onda.
(Thomas a Kempis)

de facto
faktiskt(i praktiken, oavsett om man har rätt till det eller inte)

De gustibus non est disputandum.
Om smak skall man inte tvista.
(?)

de jure
enligt rätt

De mortuis nihil nisi bene.
Om de döda intet annat än gott.
(Cheilon av Sparta; citerad av Horatius)

De nihilo nihil.
Intet från intet.
(Lucretius)

Deus nobiscum, quis contra?
Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss?
(Versio Vulgata)

Dictum, factum.
Sagt och gjort.
(Terentius)

Diem perdidi!
Jag har förlorat en dag!
(Suetonius)

Difficile est saturam non scribere.
Det är svårt att inte skriva satir.
(Juvenalis)

Dii minores
De mindre gudarna.
(Cicero)

Dimidium facti qui coepit habet.
Den som har börjat har gjort hälften.
(Horatius)

Dira necessitas.
Den hårda nödvändigheten.
(Horatius)

Divide et impera.
Söndra och härska.
(Ludvig XI)

Docendo discimus.
Vi lär genom att lära ut.
(Seneca Philosophus)

dramatis personae
dramats personer


Dubitando ad veritatem venimus.
Vi når sanningen genom att tvivla.
(?)

Dulce bellum inexpertis.
Krig är ljuvt för de oerfarna.
(Pindaros)

Dulce et decorum est pro patria mori.
Det är ljuvt och ärofullt att dö för fosterlandet.
(Horatius)

Dulcis vita.
Behagligt liv. Det ljuva livet.
(Lucretius)

Dum excusare credis, accusas.
När du tror att du ursäktar dig, anklagar du dig.
(Hieronymus)

Dum inter homines sumus, colamus humanitatem.
Låt oss, så länge vi är ibland människor, visa humanitet.
(Seneca Philosophus)

Dum spiro, spero.
Medan jag andas, hoppas jag.
(Cicero)

Duo cum faciunt idem, non est idem.
När två gör detsamma, är det inte detsamma (d.v.s. den ene kan komma undan med något, men inte den andre).
(Terntius)

Till början

E

Ecce homo!
Se människan!
(Versio Vulgata)

eiusdem anni (e.a.)
under samma år

Epistula non erubescit.
Brev rodnar inte.
(Cicero)

Est deus in nobis.
Det finns en gud inom oss.
(Ovidius)

Est quaedam flere voluptas.
Det finns en sorts tillfredställelse i att gråta.
(Ovidius)

et alii/alia (et al.)
med flera

et cetera (etc.)
och så vidare

Et in Arcadia ego.
Även jag har varit i Arkadien. (Döden finns även i Arkadien.)
(?)

Et tu, Brute.
Även du, Brutus.
(Julius Caesar)

ex actis
från filerna (enligt vad som finns dokumenterat)

ex cathedra
från (läro-)stolen

ex gratia
av nåd (givet av fri vilja och inte av tvång)

ex mandato
enligt anvisning

ex nihilo
från intet

ex officio
i ämbetet

ex parte
från parten
(d.v.s. bara i den ena partens eller någon utomståendes intresse)

Ex oriente lux, ex occidente lex.
Från öster ljuset, från väster lagen.
(?)

ex post facto
efter faktum (med facit i hand)

ex tempore
från tiden (omedelbart, utan förberedelse)

Ex ungue leonem.
På klon känner man lejonet.
(?)

ex usu
från användning (enligt seder och bruk)

Exegi monumentum aere perennis.
Jag har uppfört ett minnesmärke mer varaktigt än kopppar.
(Horatius)

exempli grata (e.g.)
till exempel

Exitus acta probat.
Ändamålet helgar medlen.
(Ovidius)

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.
Må en hämnare en dag resa sig från mina ben.
(Vergilius)

Extra ecclesiam nulla salus.
Utanför kyrkan ingen frälsning.
(Cyprianus)

extra muros
utanför murarna (officiellt)

Till början

F

Faber est suae quisque fortunae.
Var man är sin egen lyckas smed.
(Appius Claudius Caecus)

Facilius est multa facere quam diu.
Det är lättare att göra mycket än att göra något länge.
(Quintilianus)

Facis de necessitate virtutem.
Du gör en dygd av nödvändigheten.
(Hieronymus)

Facito aliquid operis, ut te semper diabolus inveniat occupatum.
Gör alltid något, så att djävulen alltid finner dig sysselsatt.
(Hieronymus)

Factum est illud, fieri infectum non potest.
Gjort är gjort och kan inte göras ogjort.
(Plautus)

Fama crescit eundo.
Ryktet växer genom att gå.
(?)

Fama volat.
Ryktet flyger.
(Vergilius)

Favete linguis.
Gynna (ceremonin) med era tungor (d.v.s. tig andaktsfullt).
(Horatius)

Finis coronat opus.
Resultatet kröner verket.
(?)

Fortuna multis dat nimis, nulli satis.
Lyckan ger många för mycket men ingen nog.
(Martialis)

Till början

G

Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland dem som han har utvalt.
(Vulgata)

Graeca sunt, non leguntur.
Det är grekiska, sånt läser man inte.
(?)

Grammatici certant, et adhuc sub iudice lis est.
Forskarna tvistar, och saken är ännu ej avdömd. (Om det tvista ännu de lärde.)
(Horatius)

Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo.
Droppen urholkar stenen, inte genom kraft utan genom att falla ofta.
(Ovidius)

Till början

H

Haec ego non multis (scribo), sed tibi: satis enim magnum alter alteri theatrum sumus.
Jag skriver inte detta till massorna, utan till dig: ty du och jag är säkerligen tillräckligt stor publik för varandra.
(Epikurus)

Hannibal ante portas.
Hannibal framför portarna.
(Cicero)

Haud semper errat fama, aliquando et eligit.
Ryktet felar inte alltid, ibland väljer det.
(Tacitus)

Hinc illae lacrimae.
Här av dessa tårar.
(Terentius)

Hoc coactus sum.
Härtill är jag nödd och tvungen.
(Enligt legenden skrev Linköpingsbiskopen Hans Brask denna hemliga reservation på en lapp som han petade in under sitt sigill på ett dokument han motvilligt skrev under. Härav uttrycket "brasklapp".)

Hoc tempore obsequium amicos, veritas odium parit.
I dessa tider när vänner vins genom smicker, föder sanningen hat.
(Terentius)

Homo homini lupus.
Människan är människans varg.
(Plautus)

Homo novus
En ny man Anm: Epitet som användes till någon som nått framgång men inte kom från någon särskilt fin familj.)
(?)


Homo proponit, sed Deus disponit.
Människan spår, men gud rår.
(Thomas a Kempis)

Honores mutant mores.
Ärorna förändrar sederna. (Makt korrumperar.)
(?)

Honor est praemium virtutis.
Äran är dydgens belöning.
(Cicero)

Horas non numero nisi serenas.
Timmarna räknar jag inte förutom de klara.
(Inskription på antika solur.)

Till början

I

Id certum est quod certum reddi potest.
Det är säkert som kan göras säkert.
(?)

id est (i.e.)
det vill säga

Ignoto militi
Till den okände soldaten
(Inskription på den okände soldatens grav.)

Ille dolet vere, qui sine teste dolet.
Den sörjer ärligt som sörjer utan vittnen.
(Martialis)

Illi robur et aes triplex circa pectus erat, qui fragilem truci commisit pelago ratem primus.
Hårt som ek och tredubbel brons var dens hjärta, som först förtrodde bräcklig båt åt vilda vågor.
(Horatius)

Illis quorum meruere labores.
För dem vilkas mödor har gjort dem förtjänta därav.
(Citat från Propertius)
Anm: Inskriptionen på den svenska förtjänstmedaljen Illis quorum.

Imitatores, servum pecus!
Efterapare, slaviska hop!
(Horatius)

Imperium et libertas.
Imperium och frihet.
(Benjamin Disraeli)

Impossibilium nulla obligatio est.
Ingen plikt till det omöjliga.
(Corpus Iuris Civilis)

in absentia
i sin frånvaro

in abstracto
i allmänhet

in absurdum
till det absurda

In aere aedificare.
Bygga i luften. (Bygga luftslott.)
(Augustinus)

in aeternum
i evighet

in amplissima forma
i utmärkt form

in blanco
blankt
(Används t.ex. om fullmakter där namnet på personen de gäller inte specificerats)

in casu
i detta fall

in concreto
i synnerhet

in corpore
i kroppen (i sin helhet)

In dubiis non est agendum.
I tveksamma fall skall man inte handla.
(?)

in duplo
dubbelt

in extenso
i helhet (inte förkortad)

in extremis
på sitt yttersta/i stora svårigheter

in flagrante delicto
i bländade brott (tagen på bar gärning)

in genere
i allmänhet

In hoc signo vinces.
I detta tecken skall du segra.
(Eusebios)

in infinitum
i evighet

in loco
på denna plats

in loco parentis
i förälders ställe

In magnis et voluisse sat est.
I stora dåd är det nog att en gång ha velat.
(Propertius)

in manu
för hand

in medias res
i händelsernas centrum

in memoriam
till minne

in natura
naturligt (betalning med varor istället för med pengar)

in nuce
i ett nötskal

in perpetuum
i evighet

in pleno
i sin helhet

in propria persona
i egen person

in re
angående

in saecula saeculorum
i evigheters evighet

in situ
på sin plats

in spe
(förhoppningsvis) blivande
(t.ex. "brudgummen in spe")

in specie
i synnerhet

In spiritu et veritate
I ande och sanning
(Versio Vulgato)

in summa
i allt

in statu nascendi
i födelseögonblicket

in statu populari
under förmyndarskap

in suspenso
oavslutad

in toto
i sin helhet

in usu
i användning

in usum
till användning

in utero
i livmodern

in vacuo
i vacuum

In vino veritas.
I vinet sanningen.
(?)

in vitro
i glas (i ett provrör eller i ett laboratorium)

in vivo
i något levande (i en levande organism)

infra
nedan (längre ned på sidan eller längre fram i en bok eller skrift)

infra dig (förk. för infra dignitatem)
under ens värdighet

Iniqua nunquam regna perpetuo manent.
Stränga härskare regerar inte länge.
(Seneca Philosophus)

Iniuria non excusat iniuriam.
En orätt rättfärdigar inte en annan.
(?)

Innocue vivite, numen adest.
Lev oförvitligt, gudomen är närvarande.
(Ovidius)

Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te.
Vårt hjärta är oroligt, tills det finner frid i dig.
(Augustinus)

inter alia
bland annat

Inter pocula
Mellan bägarna
(Vergilius)

intra muros
innanför murarna (inofficiellt)

Inventas vitam iuvat excoluisse per artes.
Må vi förbättra livet genom vetenskap och konst. Anm: Inskriptionen på nobelpristagarmedaljen.
(Vergilius)


Invita Minerva, ut aiunt.
Minerva är ovillig, som man säger. (d.v.s.. utan fallenhet och förutsättningar.)
(Cicero)

Ipsa scientia potestas est.
Kunskap är makt.
(Roger Bacon)

ipse dixit
han sade det själv
(Yttrandet stöds enbart av talarens rykte.)

ipsissima verba
de exakta orden

ipso facto
av fallet självt

Ira furor brevis est.
Ilska är kortvarig galenskap.
(Horatius)

Iucundi acti labores.
Överståndna mödor är angenäma.
(Cicero)

Iurare in verba magistri.
Svära på mästarens ord.
(Horatius)

Till början

L

Labor improbus omnia vincit.
Oförtrutet arbete övervinner allt.
(Vergilius)

lapsus calami
pennans fel (skrivfel)

lapsus linguae
tungans fel (slinta med tungan)

Latet anguis in herba.
Det ligger en orm i gräset.
(Vergilius)

Laudant illa, sed ista legunt.
Man prisar vissa (skrifter), men läser andra.
(Martialis)

lege artis
enligt konstens regler

Leges bonae ex malis moribus procreantur.
Goda lagar föds ur dåliga seder.
(Macrobius, Saturnalia)

Libenter homines et id quod volunt, credunt.
Det människor önskar, tror de gärna
(Julius Caesar)

Liberae sunt nostrae cogitationes.
Tankar är tullfria.
(Cicero)

Liber librorum
Böckernas bok
(d.v.s. Bibeln)

Liber mihi opus est.
Jag behöver en bok.
(?)

Libertas inaestimabilis res est.
Frihet är ett ovärdeligt ting.
(Corpus Iuris Civilis)

Litteris et artibus.
För vetenskap och konst.
(Inskription på en svensk förtjänstmedalj.

Locus enim est principum generationis rerum.
Ty platsen är alltings början.
(Roger Bacon)

Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla.
Vägen görs lång genom regler, kort och effektiv genom exempel.
(Seneca Philosophus)

Lucus a non lucendo.
Lunden kallas så för att den inte lyser.
(Quintilianus)

Lupus in fabula
Vargen i sagan(d.v.s. tala om vargen, och han kommer).
(Terentius)

Till början

M

Magnas inter opes inops.
Fattig mitt i sin rikedom.
(Horatius)

Magna vis veritatis quae facile se per se ipsa defendat.
Sanningens kraft är stor som lätt kan försvara sig med egen kraft.
(?)

Maior e longinquo reverentia.
Vördnaden är större på avstånd.
(Tacitus)

Male parta male dilabuntur.
Det som har vunnits illa, förloras illa. (Orätt fånget, lätt förgånget.)
(Cicero)

Malum quidem nullum esse sine aliquo bono.
Det finns inget ont utan något gott.
(Plinius den äldre)

Manus manum lavat.
Den ena handen tvättar den andra.
(Philosophus)

Margaritas ante porcos iacere.
Kasta pärlor för svinen.
(Versio Vulgata)

Mater artium necessitas.
Nödvändigheten är konsternas moder. (Nöden är uppfinningarnas moder.)
(?)

Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
Min skuld, min skuld, min stora skuld.
(Från den katolska syndabekännelsen.)

Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo.
Mitt samvete är mig mer värt än allt tal.
(Cicero)

Medice, cura te ipsum!
Läkare, bota dig själv!
(Versio Vulgata)

Medicus curat, natura sanat.
Läkaren behandlar, naturen botar.
(?)

Medio tutissimus ibis.
Du färdas säkrast i mitten.
(Ovidius)

Melius est praevenire quam praeveniri.
Det är bättre att förekomma än att förekommas.
(?)

Melius frangi quam flecti.
Bättre brytas än böjas.
(?)

Mendacem memorem esse oportet.
Lögnaren måste ha gott minne.
(Quintilianus)

Mendaci homini, ne verum quidem dicenti, credere solemus.
Lögnarna tror man inte ens när de talar sanning.
(Cicero)

Mens agitat molem.
Sinnet förflyttar materien.
(Vergilius)

Mens sana in corpore sano.
En sund själ i en sund kropp.
(Juvenalis)

Mirabile dictu.
Underbart att säga.
(Vergilius)

Mors ultima linea rerum est.
Döden är alltings yttersta gräns.
(Horatius)

Multos timere debet, quem multi timent.
Den som många fruktar måste själv frukta många.
(Publilius Syrus)

Multum legendum esse, non multa.
Mycket, inte mångahanda, bör man läsa.
(Plinius d.y)

Mundus vult decipi, ergo decipiatur.
Världen vill bedragas, alltså må den bedragas.
(Sebastian Brant)

Till början

N

Nam curiosus nemo est, quin sit malevolus.
Ty ingen är nyfiken som inte är illvillig.
(Plautus)

Nam et ipsa scientia potestas es.
Kunskap är makt.
(Sir Francis Bacon)

Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet.
Det gäller din egen sak när det brinner i grannens hus.
(Horatius)

Natura abhorret a vacuo. (Horror vacui.)
Naturen avskyr tomrum. (Skräcken för tomrummet.)
(Rénè Descartes)

Natura non facit saltus.
Naturen gör inga språng.
(Carl von Linné)

Navigare necesse est.
Att segla är nödvändigt.
(Från Plutarchos)

Ne bis in idem.
Icke två gånger detsamma.
(Juridisk formel med innebörden att någon inte kan dömas två gånger för samma sak.)

Necessitatis non habet legem.
Nödvändigheten känner ingen lag.
(?)

Ne furtum facias.
Du skall icke stjäla.
(Sjunde budordet)

nemine contradicente (nem.con)
utan motsägelse

Nemo ante mortem beatus.
Ingen bör kallas lycklig före sin död.
(Ovidius)

Nemo autem regere potest nisi qui et regi.
Men ingen kan styra som inte också kan styras.
(Seneca Philosophus)

Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit.
Nästan ingen dansar nykter, såvida han inte händelsevis är galen.
(Cicero)

Nemo nascitur artifex.
Ingen föds som mästare.
(?)

Nemo nisi mors.
Ingen utom döden (skall skilja oss åt).
Inskription i drottning Katerina Jagellonicas vigselring.

Nemo risum praebuit, qui ex se coepit.
Ingen inbjuder till skratt som har börjat skratta åt sig själv.
(Seneca Philosophus)

Nemo sine vitio est.
Ingen är utan fel.
(?)

Ne quid nimis.
Inget till övermått.
(Terentius)

Nervos belli, pecuniam. (Nervus rerum.)
Krigets nerv, pengar. (Tingens nerv.)
(Cicero)

Nihil agere delectat.
Det är angenämt att göra ingenting.
(Cicero)

Nihil est ab omni parte beatum.
Ingenting är helt och hållet lyckligt.
(Horatius)

Nihil est incertius volgo.
Inget är mer osäkert än massan(s gillande).
(Cicero)

Nihil est miserum nisi cum putes.
Ingenting är olyckligt om du inte anser det olyckligt.
(Boethius)

Nihil peccat nisi quod nihil peccat.
Hans enda fel är att han inte har några fel.
(Plinius d.y.)

Nihil tam munitum quod non expugnari pecunia possit.
Inget fort är så starkt att det inte kan intagas med pengar.
(Cicero)

Nil admirari.
Att inte beundra något.
(Horatius)

Nil agit exemplum, litem quod lite resolvit.
Ett exempel som löser ett gräl med ett annat är inte mycket värt.
(Horatius)

Nil desperandum!
Misströsta icke!
(Horatius)

nolens, volens
ovillig, villig

Noli equi dentes inspicere donati.
Skåda inte given häst i munnen.
(Hieronymos)

Noli me tangere!
Rör mig inte!
(Versio Vulgata)

Noli turbare circulos meos!
Rubba inte mina cirklar!
(Enligt legenden sagt av Arkimedes till en romersk soldat under erövrigen av Syrakusa. Soldaten svarade med att dräpa honom.)

nolle prosequi
vägrar fullfölja
(Använt när en åklagare lägger ned ett fall fullständigt)

Nomen et omen.
Namn och förebud (dvs namnet förebådar).
(Plautus)

Nomina si nescis, perit et cognitio rerum.
Om du inte känner till namnen försvinner också din kunskap om tingen.
(Carl von Linné)

Nomina sunt odiosa.
Namn är förhatliga.
(Cicero)

Non amo te, Sabidi, nec possum dicere quare: hoc tantum possum dicere, non amo te.
Jag tycker inte om dig, Sabidius, men jag kan inte säga varför: Blott detta kan jag säga: jag tycker inte om dog.
(Martialis)

non compos mentis
inte vid sina sinnens fulla bruk

Non mortem timemus, sed cogitationem mortis.
Vi fruktar inte döden, utan tanken på döden.
(Seneca Philosophus)

Non omne quod licet honestum est.
Inte allt som är tillåtet är ärligt.
(Corpus Iuris Civilis)

Non omne quod nitet aurum est.
Allt är inte guld som glimmar.
(?)

Non omnia possumus omne.
Alla kan inte göra allt.
(Verglius)

Non omnis moriar.
Jag kommer inte att helt och hållet dö.
(Horatius)

non placet
det behagar inte (nejröst)

non possumus
vi kan inte
(Använt när man kan inte agera i ett särskilt fall)

Non scholae sed vitae discimus.
Vi lär inte för skolan, utan för livet.
(Seneca Philosophus)

non sequitur.
det följer inte
(Använt om en slutsats som inte logiskt följer förutsättningarna)

Non sibi se soli natum meminerit (homo), sed patriae, sed suis. (Aliis, non sibi.)
Man bör komma ihåg att man inte är född bara för sig själv, utan för fosterlandet och för de sina. (För andra, inte för sig själv.)
(Ciciero)

Non ut edam vivo, sed vivam edo.
Jag lever inte för att äta, utan äter för att leva.
(Quintilianus)

Nosce te ipsum.
Känn dig själv
(Inskription på Apollotemplet i Delphi.)

nota bene
märk väl

Nuda veritas
Den nakna sanningen
(Horatius)

Nulla regula sine exceptione.
Ingen regel utan undantag.
(?)

Nulla res carius constat quam quae precibus empta est.
Ingent betingar ett så högt pris som det som är köpt med böner.
(Seneca Philosophus)

Nullum esse librum tam malum ut non aliqua parte prodesset.
Ingen bok är så dålig att den inte till någon del är till nytta.
(Plinius den yngre)

Nullum est iam dictum quod non dictum sit prius.
Ingenting blir sagt som inte har sagts förut.
(Terentius)

Numero deus impare gaudet.
Gud älskar udda tal.
(Vergilius)

Numquam magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit.
Det har aldrig funnits en stor ande utan en smula vansinne.
(Seneca Philosophus)

Numquam non paratus.
Aldrig oförberedd.
(?)

Numquam se minus solum quam cum solus esset.
Du är aldrig så litet ensam som när du är ensam.
(Cicero)

Till början

O

Obit anus, abit onus.
Käringen död, bördan borta.
(Schopenhauer vid sin hushållerskas död.)

Oderint, dum metuant.
Må de hata mig, blott de frukta mig.
(Suetonius)

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. Nescio. Sed fieri sentio et excrucior.
Jag hatar och jag älskar. Varför gör jag det, frågar du kanske. Jag vet inte. Men jag känner att det är så och plågas.
(Catullus)

Odi profanum vulgus et arceo.
Jag avskyr den obildade hopen och håller den ifrån mig. Anm: Härifrån kommer uttrycket vulgus profanum, den obildade hopen.
(Horatius)

Oleum et operam perdidi.
Jag har förslösat olja och möda.
(Plautus)

Omen accipio.
Jag godtar förebudet. (Ta något som ett gott förebud.)
(Cicero)

Omne ignotum pro magnifico est.
Om allt okänt gör man sig stora föreställningar.
(Tacitus)

Omnes una manet nox.
Samma natt väntar oss alla.
(Horatius)

Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci.
Han har vunnit allt som förenar nytta med nöje.
(Horatius)

Omnia mea mecum porto.
Allt mitt bär jag med mig.
(Cicero)

Omnia mutantur, nihil interit.
Allting förändras, ingenting förgås.
(Ovidius)

Omnia vincit amor; et nos cedamus amori.
Kärleken övervinner allt; lås också oss ge efter för kärleken.
(Vergilius)

Omnibus omnia.
Allting för alla.
(Versio Vulgata)

Omnium rerum principia parva sunt.
Allting är litet i början.
(Cicero)

Optima enim est legum interpres consuetudo.
Praktiken är den bästa uttolkaren av lagen.
(Corpus Iuris Civilis)

O sancta simplicitas!
O heliga enfald!
(Jan Hus)

O tempora! O mores!
O tider! O seder!
(Cicero)

Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura.
Vila utan läsning är som att dö och bli begraven levande.
(Seneca Philosophus)

Till början

P

Pacta sunt servanda.
Avtal skall hållas.
(Cicero)

par nobis
jämördig med oss
(Tidigare använd tillägg till betygsgrad, som visade att examinandens kunskaper var lika stora som examinatorns.)

Pars maior lacrimas ridet et intus habet.
Man ler åt sina tårar men har dem i sitt hjärta.
(Martialis)

Paete, non dolet.
Paetus, det gör inte ont.
(Enligt Plinius var detta romarinnan Arrias ord till sin man Caecina Paetus, som hade deltagit i ett uppror mot kejsar Claudius och dömts till att begå självmord. När Paetus tvekade, stötte Arria först kniven i sitt eget bröst och räckte den sedan till sin man med dessa ord.)

Pater patriae.
Fosterlandets fader.
(Cicero)

Pater, peccavi.
Fader, jag har syndat.
(Versio Vulgata)

Per aspera ad astra.
Genom svårigheter till stjärnorna.
(?)

per capita
per huvuden (d.v.s. för varje enskild person)

per fas et nefas
genom rätt eller orätt (med vilka medel som helst)

per se
av sig självt

peractis peragendi
när det som skulle göras har gjorts

Periculum in mora.
Fara i dröjsmål
(Livius)

Perierat totus orbis, nisi iram finiret misericordia.
Hela världen skulle ha förgåtts om inte medlidandet begränsat hatet.
(Seneca Rhetor)

persona non grata
en icke önskvärd person
(Använt om en diplomat som inte accepteras av av den regering till vilken han/hon sänts som sändebud.)

Pessimus inimicorum genus, laudantes.
Den värsta sortens fiender (är) de som prisar.
(Tacitus)

Pisces natare oportet.
Fiskar måste simma (d.v.s. kräver dryck).
(Petronius Arbiter)

placebo
jag skall behaga

Pluralitas non est ponenda sine neccesitate.
Ting skall inte mångdubblas i onödan.
(Princip känd som Ockhams rakblad; används bl.a. inom fysiken.)

Post festum.
Efter festen (d.v.s. för sent)
(Plato)

post mortem
efter döden

Potius sero quam numquam.
Bättre sent än aldrig.
(Livius)

Praeterea censeo Carthaginem esse delendam.
I övrigt anser jag att Karthago bör förstöras. (Efter en resa till Karthago avslutade den romerske senatorn alla sina tal med dessa ord - oavsett vad som hade diskuterats tidigare)
(Cato senior. )

prima facie
vid första ögonkastet

primum mobile
det främsta som rör sig (den främsta eller mest centrala delen av en händeles eller rörelse)

Primum est non nocere.
Först av allt, gör ingen skada.
(Hippocrates; sentensen har blivit en ledande princip inom medicinen.)

Primus inter pares.
Den främste bland likar.
(Använt om någon som är den främste/-a i en grupp utan att ha någon beslutsrätt över sina kollegor, som t.ex. den svenske ärkebiskopen.)

pro haec vice
för (enbart) detta ändamål

Promoveatur ut amoveatur.
Befordra honom för att få honom ur vägen.
(?)

Proximus sum egomet mihi.
Jag är mig själv närmast.
(Terentius)

Till början

Q

Qualis rex, talis grex.
Sådan herre, sådan hjord. (Sådan herre, sådan dräng.)
(?)

Quam bene vivas refert, non quam diu.
Det viktiga är hur gott du lever, inte hur länge.
(Seneca Philosophus)

Quam multa non desidero.
Vad det finns mycket som jag inte vill ha.
(Cicero)

Quandoque bonus dormitat Homerus.
Stundom slumrar även den gode Homeros.
(Horatius)

quantum satis
tillräckligt

Quem di diligunt adolescens moritur.
Den som gudarna älskar dör ung.
(Plautus)

Quia natura mutari non potest idcirco verae amicitiae sempiternae sunt.
Eftersom naturen inte kan förändras är all sann vänskap för evigt.
(Horatius)

qui pro quo
någon istället för någon annan (ta fel på person)

quid pro quo
något för något annat (tjänster och gentjänster)

Qui desiderat pacem, praeparet bellum.
Må den som önskar fred förbereda sig för krig.
(Vegetius)

Quid me nutruit me destruit.
Det som föder mig, fördärvar mig.
(?)

Qui dormit, non peccat.
Den som sover syndar inte.
(?)

Quid rides? Mutato nomine de te fabula narratur.
Varför skrattar du? Byt ut namnen, och sagan handlar om dig.
(Horatius)

Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes.
Vad detta än må vara, fruktar jag grekerna även när de kommer med gåvor.
(Vergelius. Prästen Laokoons varning när han såg den trojanska hästen.)

Qui genus jactat suum, aliena laudat.
Den som skryter med sin härkomst prisar en annans dåd.
(Seneca Philosophus)

Qui ignorabat, ignorabitur.
Den som är okunnig kommer förbli obemärkt.
(?)

Qui nimium probat, nihil probat.
Den som bevisar för mycket, bevisar ingenting.
(?)

Quis custodiet ipsos custodes?
Vem skall vakta över väktarna själva?
(Iuvenalis)

Qui tacet, consentit
Den som tiger, samtycker.
(?)

Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?
Vem, vad, var, med vad, varför, hur, när?
(?)

Qui statuit aliquid parte inaudita altera, aequum licet statuerit.
Den som låter dom falla utan ha hört den ena parten är inte rättvis, även om domen är rättvis.
(Seneca Philosophus)

Quod bonum, felix faustumque sit!
Må det bli till något gott, lyckligt och framgångsrikt!
(Cicero. Formel som uttalades när den romerska senaten öppnade.)

quod erat demonstrandum (Q E D)
vilket skulle bevisas (VSB)

quod est
det vill säga

Quod licet Jovi, non licet bovi.
Vad Jupiter får göra, får inte oxen göra.
(M.a.o. det som är tillåtet för en högt uppsatt person är inte tillåtet för vem som helst.)

Quod scripsi, scripsi.
Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.
(Versio Vulgata)

quod vide (q.v.)
se detta (Använd i korsreferenser o.dyl.)

Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
Huru länge skall du missbruka vårt tålamod, Catalina?
(Cicero)

Quo vadis, Domine?
Vart går du, Herre?
(Enligt legenden frågade Petrus detta när han mötte Jesus vid stadsportarna då han - Petrus - flydde från Rom och kejsar Neros förföljelser av de kristna.)

Till början

R

Relata refero.
Jag berättar vad jag har hört berättas.
(Herodotos)

Respice post te, mortalem te esse memento.
Se dig omkring, minns att du är dödlig.
(?)

Rem tene, verba sequentur.
Håll dig till ämnet så följer orden (av sig själva).
(Cato senior)

Rerum concordia discors.
Naturens enhet av stridiga delar.
(Horatius)

Res severa est verum gaudium.
Sann glädje är en allvarlig sak.
(Seneca Philosophus)

requiescat in pace (R.I.P.)
vila i frid

Ridentem dicere verum, quid vetat?
Vad förbjuder väl oss att skrattande säga sanningen?
(Horatius)

Till början

S

Saepe creat molles aspera spina rosas.
Ofta frambringer det taggiga törnet milda rosor.
(Ovidius)

Salus populi suprema lex esto.
Må folkets välfärd vara den yttersta lagen.
(Cicero)

Sapere aude!
Våga vara vis!
(Horatius)

Satius est impunitum relinqui facinus nocentis, quam innocentem damnari.
Det är bättre att ett brott förblir ostraffat än att en oskyldig döms.
(Corpus Iuris Civilis)

Sat sapienti.
Nog för den vise.
(Plautus)

Sed fugit interae, fugit irreparabile tempus.
Under tiden flyr den oersättliga tiden. Anm:Vanligtvis citeras bara de tre sista orden.
(Vergilius)

Semper idem.
Alltid densamme.
(Cicero)

Serva me, servabo te.
Rädda mig och jag kommer rädda dig.
(Petronius Arbiter)

Sic itur ad astra.
Så går man till stjärnorna (d.v.s. blir ryktbar).
(Vergilius)

Sic transit gloria mundi.
Så förgår världens härlighet.
(Formel som brukade uttalas när en nyvald påve steg in i S:t Peterskyrkan i Rom.)

Sic volo, sic iubeo.
Jag vill det, jag beordrar det.
(Juvenalis)

Silent enim leges inter arma.
När vapnen talar tiger lagarna.
(Cicero)

Sine ira et studio.
Utan vrede eller partiskhet.
(Tacitus)

Si tacuisses, philosophus manisses.
Om du hade tigit, hade du fortfarande varit filosof.
(Boethius)

Si vis amari, ama.
Om du vill älskas, älska.
(Seneca Philosophus)

sic!
så! (stavat/använt som det står skrivet)
(Används för att kalla uppmärksamheten till eller bekräfta formen på de citerade eller skrivna orden.)

sine die
utan dag (utan särskild tidsgräns)

sine qua non
utan vilket inte (ett oeftergivligt villkor)

Solitudinem fecerunt, pacem appelunt.
De skapar öknar och kallar det fred.
(Tacitus)

Spemque metumque inter dubiis.
Sväva mellan hopp och fruktan.
(Vergilius)

S.P.Q.R. (Senatus Populusque Romanus)
Senaten och det romerska folket
(Förkortning som under antiken användes på bl.a. banér för att visa omvärlden enigheten mellan det romerska folket och dess härskare. Används fortfarande officiellt i Rom.)

Stat magni nominis umbra.
Han står i ett stort namns skugga.
(Lucanus, Pharsalia. Om Pompeius.)

Stat sua cuique dies, breve et irreparabile tempus omnibus est vitae.
Dagen är bestämd för var och en, livstiden är kort och oersättligt för alla.
(Vergilius)

status quo
i detta skick (i oförändrat läge)

Stultum est timere quod vitare non potes.
Det är dåraktigt att frukta det man inte kan undvika.
(Publilius Syrus)

Summum ius, summa iniuria.
Högsta rätt, högsta orätt.
(Cicero)

Suum cuique.
Åt var och en sitt.
(Cicero)

Suus cuique mos.
Var och en har sina seder.
(Gellius)

Till början

T

Tamdiu discendum est, quamdiu vivas.
Så länge som man lever, så länge bör man lära. (Man lär så länge man lever.)
(Seneca Philosophus)

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis.
Tiderna förändras och vi förändras med dem.
(John Owen)

Tempora quid faciunt.
Tiderna förändras.
(Martialis)

terra firma
fast land, fast mark

terra incognita
okänt land

tertium quid
ett tredje något
(Ofta använt om något som ligger mellan sinnet och materien eller mellan två motsatser.)

Tetigisti acu.
Du har slagit huvudet på spiken.
(Plautus)

Till början

U

Ubi bene, ibi patria.
Där man är lycklig är ens fosterland.
(Pacuvius, Teucer)

Ultima ratio regum.
Konungars sista argument.
(Inskription på franska kanoner på Ludvis XIV:s tid.)

Unus multorum.
En av de många.
(Horatius)

Unus sed leo.
En, men ett lejon.
(Från Aesopos. Lejoninnan till rävinnan som skröt med att hon hade många ungar medan lejoninnan bara hade en.)

Urbi et orbi.
Till staden och världen.
(Ord ofta uttalade vid påvens välsignelse.)

Urbs aeterna.
Den eviga staden (d.v.s. Rom)
(Tibullus)

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.
Även om krafterna saknas är dock viljan berömvärd.
(Ovidius)

ut infra
som nedan

Ut sementem feceris, ita metes.
Som du sår, så skall du skörda.
(Cicero)

ut supra
som ovan

Uva uvam vivendo varia fit.
Druvan ändrar färg (mognar) när den ser (en annan) druva.
(Frasen kommer från en skolastik till Juvenalis och är egentligen en felcitering av uvaque conspecta livorem ducit ab uva - druvan får sin sjukliga färg av en närliggande druva.)

Till början

V

Vae victis!
Ve de besegrade!
(Livius)

Vare, legiones redde!
Varus, giv tillbaka mina legioner!
(Kejsar Augustus när han fick höra att hans ståthållare Quintilius Varus och tre hela legioner dödats i ett bakhåll i Teutoburgskogen.)

Variatio delectat
Ombyte förnöjer.
(Cicero)

Veni, vidi, vici.
Jag kom, jag såg, jag segrade.
(Julius Caesar)

Vera esse facimus nosmet ipsi.
Vi skapar själva sanningen.
(?)

Verba volant, (littera) scripta manet.
Ord flyger bort, det skrivna (ordet) består.
(?)

Veritas vos liberabit.
Sanningen skall göra er fria.
(Versio Vulgata)

Vestigia terrent.
Spåren förskräcker.
(Horatius. Från en fabel om en räv som såg fotspår leda in i, men inte ut ur ett lejons håla.)

Vestis virum reddit.
Kläderna gör mannen.
(?)

veto
jag förbjuder

Videant consules ne quid detrimenti capiat respublica.
Må konsulerna se till att staten icke tar någon skada.
(Formel som gav de romerska konsulerna fullständig makt när staten befann sig i allvarlig kris.)

Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis.
Segra förstår du, Hannibal, men inte att utnyttja segern.
(Hannibals bror Hasdrubal när Hannibal inte anföll Rom omedelbart efter segern vid Cannae.)

Virtus est medium vitiorum.
Dygden är medelvägen mellan laster.
(Horatius)

Vitiis nemo sine nascitur.
Ingen är född utan fel.
(Horatius)

Vivere militare est.
Att leva är att strida.
(Seneca Philosophus)

Vox populi, vox Dei.
Folkets röst är Guds röst.
(Homeros)

Vulnerant omnes, ultima necat.
Alla sårar, den sista dödar.
(Om timmarna.)

Till början

Tillbaka till startsidan